رزاویت

قرص مکسی ژنـو پـلاس رزاویت

قرص مکسی ژنـو پـلاس رزاویت
Rozavit Maxijeno Plusکمک به سلامت مفاصل 


دانلود کاتالوگ
نام و کشور تولیدکننده
داروسازی روز دارو - ایران


شکل فرآورده
قرص


تعداد در بسته
۶۰ عدد
رزاویت